You might also like:

Samhalincha Kahile Man Lyrics By Sugam Pokhrel

Samhalincha Kahile Man Lyrics By Sugam Pokhrel Samhalincha Kahile Man Lyrics Samhalincha Kahile Man Kahile Tesai Atalindincha Samhalincha Kahile Man Kahile Tesai Atalindincha Saanchna Khojchu

Daiba Hey Lyrics By Sanup Poudel

Daiba Hey Lyrics By Sanup Poudel Kahile aucha hola tyo ekdin Jaha bhari nahos yo jiwan Jaha eutai banos bipana,sapana Ani bairi nahos afnai maan