You might also like:

Deshnikala Lyrics by Bartika Eam Rai

Deshnikala Lyrics Baache samma yo saas ko mahatwo, kati saas rahancha Marda parne lai thaha ekchin huncha Nabole samma yo boli k saachai sabda ganincha Bolna bandej hunelai

Rangin Lyrics by Sushant KC

Rangin Lyrics  I think I drank too much last night Havoc in my brain I need a remedy I wanna make it alright aahh. Make

Sunideu Lyrics By Apurva Tamang

Sunideu Lyrics Oh! maya gajalu aakha ko tyo herai. Sunirahu jhai lagne tyo bolaai. Maya ma pareu kina ho malai? Hera na suni dinchu kura