You might also like:

Chahana Lyrics Rohit John Chettri

Chahana Lyrics Bagdai gareko nischal khola jhai Bagdai nai cha samaya hamro, yo Dubna hideko surya ghama jahi Dubdai nai cha jindagi hamro, yoo.. Jindagi

Bari lai lyrics by Pahenlo Batti Muni

Bari Lyrics Chichyaera Bolam Bhane Swarai Sukisakyo Maanai Bata Bolam Bhane Maanai Marisakyo Bari Lai Bari Lai…bari lai Ghau Dekhai Bhanam Bhane Ghau Bharisakyo Aankhai