You might also like:

Batash Lyrics By Shashwot Khadka

Batash Lyrics Kina panchyai rahanchau timi? Sodhinau ki aafailai yo ekchoti. Dekhdainau ra maya yo mero. Lukai lukdaina bhawana manka. Chalna deu batash, Udai lagos

Abhiman Lyrics by Albatross Band

Abhiman Lyrics kahilei haasenau khojda pani kehi paayenau saarai nai chitta dukhayeu kina ? kina ma kahile kaha bhetyeu malai sapani maa aaune gartheu kina