You might also like:

Rebirth lyrics njk

Rebirth lyrics NJK You think I’m tired but I keep fighting You think I’m faded but I keep shining All these fony bitches do the

Bujhne Lai Lyrics By Tunna Bell Thapa

Bujhne Lai Lyrics Kati samjhi royou hola, Aankha bharika sapana bage hola, Sansaar bhari balne batti sakshi Mero mann le pahile samjhine sadhai timi Tadha,