You might also like:

Jhilke Lyrics By Sugam Pokhrel

Jhilke Lyrics Dhara ko pani sarai nai mitho. Lau bityo joban kati chito. Hoo, Ekbar ko jeevan dui dine chola. Mare samjhana bacha bhet hola.