You might also like:

Samhalincha Kahile Man Lyrics By Sugam Pokhrel

Samhalincha Kahile Man Lyrics By Sugam Pokhrel Samhalincha Kahile Man Lyrics Samhalincha Kahile Man Kahile Tesai Atalindincha Samhalincha Kahile Man Kahile Tesai Atalindincha Saanchna Khojchu

Yasari Badhyau Lyrics by Sugam Pokhrel

Yasari Badhyau Lyrics Yasari badhyau malai timile chodnai sakina. Gatho parera basyo manma kholnai sakina. Yasari badhyau malai timile chodnai sakina. Gatho parera basyo manma