You might also like:

Saili Lyrics By Hemant Rana

Saili Lyrics by Hemant Rana Saili Lyrics Suna Saili Saili, Pardesh Bata Ma Aaula Suna Saili Saili, Chalis Kateshi Ramaula Suna Saili Saili, Pardesh Bata

Teenpatey Lyrics (Dekhera timilai, herera timilai)

Teenpatey Lyrics Dekehra timilai, herera timilai. Timilai, timilai. Bhetera timilai, Samjhera timilai. Timilai, timilai. Dekehra timilai ,herera timilai. Timilai,timilai. Bhetera timilai, samjhera timilai. Manai mann