You might also like:

Janata ma Appeal Lyrics by Albatross

Janata ma Appeal by Albatross la aaunu hos sunnus, kura gardai chau haami hamrai barema ma pani aauta party kholchu, sahayog garnu hola daaju-bhai tatha

Hajar Sapana Lyrics 1974AD

Hajar Sapana Lyrics Jadai chu tadha bhari cha maan Dherai cha garnu choto jivan Samjhana khojda aatinchu jhan Hajar sapan adhurai chan, Jadai chu tadha

Jogale By Nepathya

Jogale Lyrics By Nepathya Jogale Harey!! Jogle huncha bheta, mayale huncha samjhana Jogle huncha bheta, mayale huncha samjhana Jogle huncha bheta, mayale huncha samjhana Jogle