You might also like:

Taral- Ghar Lyrics by Bartika Eam Rai

Taral-ghar Lyrics Nani haru syana syana Bhettai kheldai hasdai holan Banda bhayera jaach radda huda Sara school ufrinda hola Nilo aakash desh lai herera Sadhai

Kurera Baschu Lyrics By Swoopna Suman

Kurera Baschu Lyrics Andheri raat ma nindra ko kakhma. Nidayeki meri mayalai nyano samjhana. Andheri raat ma nindra ko kakhma. Nidayeki meri mayalai nyano samjhana.