You might also like:

Sunideu Lyrics By Apurva Tamang

Sunideu Lyrics Oh! maya gajalu aakha ko tyo herai. Sunirahu jhai lagne tyo bolaai. Maya ma pareu kina ho malai? Hera na suni dinchu kura

Sirma Ribbon Lyrics By Nepathya

Sirma Ribbon Lyrics By Nepathya Sirma ribbon, salko pachhyauri. Sirma ribbon, salko pachhyauri. Hira jasto jhala-lal samjhirahane tyo muhar. Aba maile birsu kasari. Aba maile