You might also like:

Yaadharule Lyrics by Monkey Temple

Yaadharule Lyrics k cha ra manama pokhideu ti bhawana aakash jhai khula banera biteka dinalai ti pal ani ti chyand lai Sangali rakhana bholi ka

Sunyata Lyrics By Tribal Rain

Sunyata Lyrics  Sunyata ra andhakar bhitra bhitrai bilayera Ichhya haru mari sakyo ohh. Aakash dharti sundar sansaar Sabai payera pani Timi ma praan bharna sakena