You might also like:

Chahana Lyrics Rohit John Chettri

Chahana Lyrics Bagdai gareko nischal khola jhai Bagdai nai cha samaya hamro, yo Dubna hideko surya ghama jahi Dubdai nai cha jindagi hamro, yoo.. Jindagi