You might also like:

Hajar Sapana Lyrics 1974AD

Hajar Sapana Lyrics Jadai chu tadha bhari cha maan Dherai cha garnu choto jivan Samjhana khojda aatinchu jhan Hajar sapan adhurai chan, Jadai chu tadha